mediator kielce
Mediacje i negocjacje

Mediator sądowy

Mediator sądowy

Kim jest mediator sądowy? Jak zdobyć zawód? Zarobki mediatora sądowego – ile tak naprawdę zarabiają? Czy opłaca się zostać mediatorem sądowym?

 

Mediator sądowy – czyli kto?

 

Mediator sądowy, to tak naprawdę mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym.

Czy jest jakaś różnica pomiędzy mediatorem na wolnym rynku, a mediatorem sądowym? Jest kilka. Jednak od razu należy zastrzec, że wielu mediatorów sądowych prowadzi własne kancelarie albo mediuje w ośrodkach mediacyjnych poza sądem (na przykład w ramach ośrodków opieki społecznej, na uczelniach).

Przede wszystkim – mediator sądowy, to taka osoba, która ma lub powinna mieć kwalifikacje, które są weryfikowane przed wpisem na listę przez Prezesa SO. Po wpisaniu mediator zobowiązuje się stale mediować. Oznacza to, że bez ważnego powodu nie odmawia ona przeprowadzenia mediacji, jeżeli strony lub sąd skierują do niego sprawę.

 

Kwalifikacje mediatora sądowego

 

Nadal nie ma ustawy o zawodzie mediatora, chociaż prace nad tym trwają. Uważam, że taka ustawa powinna powstać, ponieważ na chwilę obecna nie ma spójnych ram, co do stawianych wymagań mediatorom. Wystarczy tak naprawdę posiadać średnie wykształcenie, nieposzlakowaną opinię, być niekaranym i odznaczać się wiedzą z zakresu mediacji. Najbardziej dyskusyjna w środowisku jest kwestia wiedzy i umiejętności.

Społeczna Rada ds. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów opracowała tzw. standardy kształcenia. Są to tylko pewne ramy, jakie powinno spełniać szkolenie mediatora (40 godzin, z czego 50% warsztatów).

Ramy kształcenia odpowiadają standardom kształcenia mediatorów opracowanych także przez Radę Europy (zob. P. Siejak, Wkład Europejskiej Komisji ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości w instytucję mediacji w państwach członkowskich Rady Europy, [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak,  Toruń, 2020).

Natomiast wielu mediatorów jest zgodnych, że absolwenci każdego szkolenia, czy też studiów podyplomowych nie mają możliwości zdobycia odpowiedniej praktyki. Wiele wynika z braku powszechnej świadomości w społeczeństwie i części środowiska prawniczego do skuteczności mediacji.

Moja uwaga, zanim zdecydujesz się na szkolenie/ studia podyplomowe poszukaj ośrodka mediacyjnego, gdzie mógłbyś/mogłabyś bez żadnych dodatkowych opłat praktykować.

 

Zarobki mediatora

Ile zarabia mediator sądowy? Najsłabszy punkt. Nie zarabia wiele. Jego wynagrodzenie wynika ze stawek z poszczególnych rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:

 

W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

 

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym:

 

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa i wynoszą one: 120 zł za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz 20 zł za doręczenie wezwań i innych pism.

 

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich:

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa i wynoszą one: 187,38 zł za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz 20 zł za doręczenie wezwań i innych pism .

Wynagrodzenie w sprawach cywilnych mediator pobiera bezpośrednio od stron, co również  może być dla niektórych pewnym utrudnieniem.

 

Stawki za mediacje komercyjne odbiegają od wyżej pokazanych. Zależą od cennika danego mediatora. Niektórzy pobierają dodatkowe opłaty za sporządzenie ugody lub za przyjęcie sprawy. Nie mnie to oceniać.

 

Oczekiwanie na wpis na listę

 

Moje doświadczenie z SO w Kielcach, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wpis jest wyjątkowo dobre, około dwóch tygodni. Natomiast w niektórych sądach w Polsce trwa to znacznie dłużej.

 

Mediator sądowy a mediator nie wpisany na listę

 

Czy z faktu wpisania na listę mediatorów wynikają jakieś profity? Jeżeli jesteś wpisany na listę stałych mediatorów, to masz szansę, aby sąd kierował także  do Ciebie sprawy do mediacji. Natomiast brak wpisu nie oznacza, że nie możesz prowadzić mediacji poza sądem. Co więcej, o co często pytają mnie klienci, czy ugoda zawarta przed mediatorem, ale poza sądem (tzn. nie skierowana przez sąd do mediacji) może być potem przez niego zatwierdzona.

Tak, oczywiście, że tak. Ugoda zawarta przed mediatorem ma zawsze te same walory i bez znaczenia jest, czy nazwisko mediatora widnieje na liście.

 

 Czy opłaca się zostać mediatorem sądowym?

 

To pytanie jest trudne. Z mojego doświadczenia wynika, że bycie tylko i wyłącznie mediatorem nie jest satysfakcjonująca finansowo. Natomiast jest to doskonałe zajęcie na dodatkowy zawód. Świetna opcja dla: prawników, psychologów, czy pedagogów.

Zakładam, że mediacja będzie się w Polsce rozwijać. Uważam, tak ponieważ widzę pozytywne skutki społeczne, kiedy ludzie dochodzą do porozumienia po mediacji.

Myślę także, że mediacja będzie się rozwijała zwłaszcza w obszarze gospodarczym (zob. P. Siejak, Mediacja, jako skuteczny instrument usprawniający funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w stosunkach gospodarczych w polskim porządku prawnym, Materiał pokonferencyjny Międzynarodowej naukowo – praktycznej konferencji pt. „Perspektywy rozwoju finansowo – ekonomicznego Ukrainy”, Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny,  Tarnopol, 2020).

 

Podsumowując,

lubię to co robię, lubię spotykać się z ludźmi, na co dzień mediuję w jednym z ośrodków pomocy społecznej, z czego czerpię olbrzymią satysfakcję.

A czy warto zostać mediatorem sądowym – każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy ma na tyle czasu,
a wynagrodzenie będzie go satysfakcjonowało, by pełnić tę ważną rolę i jednocześnie pomagać ludziom.

 

Więcej o tym, mediacjach znajdziecie tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *