Mediacje i negocjacje, RODO

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO – Zalecenia EROD

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO – Zalecenia EROD

 

General Data Protection Regulation (GDPR), znane również jako RODO, jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które weszło w życie w maju 2018 roku. Jego głównym celem jest ochrona danych osobowych wszystkich osób przebywających w Unii Europejskiej. RODO wprowadza szereg wymogów dotyczących sposobu, w jaki organizacje zbierają, przechowują, przetwarzają i chronią dane osobowe, zapewniając jednocześnie osobom, których dane dotyczą, większą kontrolę nad ich informacjami.

Podstawowe aspekty RODO obejmują:

 • Prawo do bycia informowanym: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wiedzieć, jak ich dane są używane.
 • Prawo do dostępu: Osoby te mogą żądać kopii swoich danych przechowywanych przez organizację.
 • Prawo do sprostowania: Mogą żądać korekty danych, jeśli są one nieprecyzyjne.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W określonych sytuacjach osoby te mogą żądać usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych: Dają one kontrolę nad przetwarzaniem i transferem danych.
 • Prawo do sprzeciwu: Obejmuje możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach.

RODO nakłada również na organizacje obowiązek zabezpieczania danych, raportowania naruszeń ochrony danych i w niektórych przypadkach wymaga powołania Inspektora Ochrony Danych.

 

Mediacja i RODO, czy idą w parze?

Motyw 131 RODO odgrywa kluczową rolę w kontekście ugodowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z tym motywem, polubowne rozwiązanie spraw jest postrzegane jako ważny instrument, który może być wykorzystywany przez organy nadzorcze w rozpatrywaniu spraw lokalnych. W szczególności, odnosi się to do sytuacji opisanych w artykule 56 ust. 2 RODO, które dotyczą przypadków, gdy organ nadzorczy główny i dotknięty organ nadzorczy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie, która dotyczy obu jurysdykcji.

Motyw 131 podkreśla, że rozporządzenie nie ogranicza wyraźnie możliwości ułatwienia rozwiązywania spraw lokalnych w sposób polubowny. Oznacza to, że organy nadzorcze mają pewną elastyczność w stosowaniu metod polubownego rozwiązywania sporów, aby osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron, zwłaszcza w przypadkach transgranicznych.

Polubowne rozwiązania w kontekście RODO pozwalają na bardziej elastyczne i efektywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych. Zamiast polegania wyłącznie na procedurach sądowych i formalnych decyzjach, organy nadzorcze i strony mogą współpracować, aby znaleźć rozwiązanie, które jest zarówno zgodne z przepisami RODO, jak i odpowiada na konkretne potrzeby i okoliczności każdej ze stron.

Jest to szczególnie istotne w kontekście globalnego charakteru przetwarzania danych, gdzie różnice w interpretacji i stosowaniu RODO przez poszczególne państwa członkowskie mogą prowadzić do kompleksowych wyzwań. Ugodowe rozwiązywanie sporów umożliwia osiągnięcie praktycznych, zgodnych z prawem rozwiązań, minimalizując jednocześnie ryzyko długotrwałych konfliktów i niepewności prawnej.

Proces Polubownego Rozwiązywania Sporów w Kontekście RODO

Polubowne rozwiązywanie spraw w kontekście RODO obejmuje alternatywne metody rozwiązywania sporów, które są stosowane, gdy do organu nadzorczego wpływa skarga dotycząca domniemanego naruszenia RODO. Proces ten zazwyczaj skupia się na negocjacjach i mediacjach między stronami, zapewniając możliwość polubownego zamknięcia sprawy​​​​.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECC) i dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich określają polubowne rozwiązywanie spraw jako procedury zapewniane przez neutralne organy pozasądowe, takie jak rozjemcy, mediatorzy, arbitrzy, rzecznik praw obywatelskich i komisje ds. skarg. Ta definicja podkreśla wagę neutralności i obiektywności w procesie polubownego rozwiązywania sporów, co jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości i równości stron​​.

Kroki procesu polubownego rozwiązywania sporów:

 1. Wysłuchanie obu stron: to początkowa faza, w której strony prezentują swoje stanowiska i przedstawiają swoje argumenty. Ważne jest, aby każda ze stron miała możliwość wypowiedzenia się i przedstawienia swojego punktu widzenia.
 2. Analiza sytuacji prawnej: polega na dokładnym przeanalizowaniu kwestii prawnych związanych ze sporem. Analiza taka może być przeprowadzona przez mediatora lub organ nadzorczy, który pomaga stronom zrozumieć przepisy prawne, w tym te dotyczące RODO, oraz ich zastosowanie w konkretnym przypadku.
 3. Omówienie możliwych rozwiązań: po analizie sytuacji prawnej, strony wspólnie rozważają różne możliwości rozwiązania sporu. Celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron.
 4. Ostateczne przedstawienie propozycji: na końcu procesu przedstawiana jest propozycja, czyli rozwiązanie, które zostało wynegocjowane i uzgodnione przez strony. Taka propozycja może być następnie sformalizowana w postaci pisemnej ugody​​.

Korzyści Polubownego Rozwiązywania Sporów: Polubowne rozwiązywanie sporów oferuje szereg korzyści w kontekście RODO, w tym:

  • Szybsze egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą: w porównaniu z długotrwałymi procesami sądowymi, polubowne rozwiązania mogą zapewnić szybszą realizację praw wynikających z RODO.
  • Zmniejszenie kosztów i złożoności: polubowne rozwiązanie jest zazwyczaj mniej kosztowne i skomplikowane niż formalne postępowanie sądowe.
  • Ochrona prywatności i poufności: Proces polubowny często zachowuje większą prywatność i poufność niż publiczne rozprawy sądowe.
  • Tworzenie precedensów rozwiązywania problemów: polubowne rozstrzyganie spraw może prowadzić do tworzenia konstruktywnych precedensów i praktyk rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości.
  • Zachowanie lub odbudowa relacji między stronami: w porównaniu z konfliktem sądowym, polubowne rozwiązania mogą pomóc w zachowaniu lub nawet odbudowie relacji biznesowych czy osobistych między stronami.

 

Podstawy prawne ugodowego rozwiązywania sporów w ramach RODO opierają się na dwóch kluczowych artykułach rozporządzenia: artykułach 57 i 58. Artykuł 57 ust. 1 lit. a) i f) RODO określa ogólne zadania organów nadzorczych, które obejmują monitorowanie i egzekwowanie stosowania RODO. W ramach tych zadań organy nadzorcze mają uprawnienia do podejmowania działań mających na celu polubowne rozstrzyganie sporów. Działania te mogą obejmować prowadzenie rozmów i mediacji między osobami, których dane dotyczą, a administratorami danych, w celu znalezienia rozwiązania, które jest zgodne z przepisami RODO, a jednocześnie odpowiada na konkretne potrzeby i okoliczności każdej ze stron.

Dodatkowo, artykuł 58 ust. 6 RODO daje organom nadzorczym dodatkowe uprawnienia, które mogą być wykorzystane w ramach prawa krajowego do ugodowego rozwiązywania sporów. Te uprawnienia mogą być różnie interpretowane i wdrażane w poszczególnych państwach członkowskich, co oznacza, że proces polubownego rozwiązania może być różnie kształtowany w zależności od konkretnego systemu prawnego.

 

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO niesie ze sobą wiele korzyści, które mają znaczący wpływ na sposób, w jaki organy ochrony danych i przedsiębiorstwa mogą podchodzić do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Jedną z najważniejszych zalet tego podejścia jest szybkość i efektywność rozstrzygania sporów. W porównaniu do długotrwałych i często złożonych procesów sądowych, metoda ugodowa pozwala na znacznie szybsze osiągnięcie porozumienia, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie ochrony danych. Dodatkowo, ugodowe rozwiązywanie spraw zazwyczaj wiąże się z mniejszymi kosztami, zarówno dla osób, których dane dotyczą, jak i dla przedsiębiorstw, co czyni je bardziej przystępnym i korzystnym finansowo rozwiązaniem.

Kolejnym istotnym aspektem jest zachowanie dobrych relacji biznesowych między stronami. Metoda ta sprzyja dialogowi i zrozumieniu, co może pomóc w utrzymaniu pozytywnych i trwałych relacji między klientami a przedsiębiorstwami. W kontekście RODO, gdzie zaufanie i transparentność są kluczowe, ugodowe rozwiązywanie sporów może również przyczynić się do zwiększenia zaufania i otwartości w relacjach biznesowych. Elastyczność i indywidualne podejście do każdej sprawy to kolejna ważna cecha tego podejścia, pozwalająca na dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb i okoliczności każdej ze stron.

Pomimo tych korzyści, warto zauważyć, że nie wszystkie kraje członkowskie UE przyjęły polubowne rozwiązywanie sporów jako metodę zgodną z ich ustawodawstwem narodowym w kontekście RODO. Polska znajduje się na liście państw, które zgodnie z własnym ustawodawstwem krajowym, uznają polubowne rozwiązanie za niemożliwe​​. To podkreśla różnorodność podejść do RODO w poszczególnych krajach i wskazuje na potrzebę uwzględnienia specyfiki lokalnych regulacji prawnych przy podejmowaniu prób ugodowego rozwiązywania sporów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *