Mediacje i negocjacje, Prawo rodzinne

Mediacje rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze

Czym są mediacje rówieśnicze? Jak je wdrożyć w szkole? Jakie szkolenia są wymagane?

Mediacje rówieśnicze, znane również jako mediacje międzyuczniowskie lub mediacje par rówieśniczych, są procesem rozwiązywania konfliktów między uczniami za pośrednictwem innych uczniów. To jest forma alternatywnego rozwiązywania konfliktów, która angażuje uczniów jako mediatorów, aby pomogli innym uczniom znaleźć rozwiązanie problemu.

W mediacjach rówieśniczych mediatorzy, którzy są odpowiednio przeszkoleni, pomagają uczniom zidentyfikować i zrozumieć źródło konfliktu, komunikować się ze sobą w sposób konstruktywny i wspólnie pracować nad znalezieniem satysfakcjonującego rozwiązania. Mediatorzy nie decydują o wyniku konfliktu, ale służą jako neutralne strony, które pomagają uczniom porozumieć się i znaleźć wspólne rozwiązanie.

Mediacje rówieśnicze mają wiele korzyści. Przede wszystkim pozwalają uczniom rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy i samodzielny, co przyczynia się do budowania umiejętności komunikacyjnych, empatii i rozwiązywania problemów. Mediacje rówieśnicze również promują uczucie sprawiedliwości, wzajemnego szacunku i zaufania między uczniami. Ponadto, mediacje rówieśnicze mogą przyczynić się do zmniejszenia agresji, zastraszania i przemocy wśród uczniów.

W wielu szkołach mediacje rówieśnicze są stosowane jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów między uczniami. Szkoły często oferują szkolenia dla uczniów, którzy chcą zostać mediatorami, aby wyposażyć ich w niezbędne umiejętności i narzędzia do skutecznego przeprowadzania mediacji. Również nauczyciele i personel szkoły mogą pełnić rolę przewodników i nadzorować proces mediacji.

Ważne jest, aby mediacje rówieśnicze odbywały się w bezpiecznym i odpowiednio zarządzanym środowisku, aby zapewnić uczniom wsparcie i zminimalizować ryzyko dalszych konfliktów.

Kto wdraża mediacje rówieśnicze w szkole?

Mediacje rówieśnicze w szkołach mogą być wdrażane przez różne osoby lub grupy. Często to nauczyciele (a przeważnie pedagog lub psycholog szkolny) są odpowiedzialni za wprowadzenie mediacji rówieśniczych. Mogą oni organizować szkolenia dla uczniów, tworzyć zasady i procedury mediacji oraz nadzorować proces mediacji w szkole.

Niektóre placówki zatrudniają zewnętrznych mediatorów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie programów mediacji rówieśniczych. Ci specjaliści mogą prowadzić szkolenia dla uczniów i personelu szkoły, koordynować mediacje oraz monitorować skuteczność programu.

W niektórych przypadkach zewnętrzne organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia), które specjalizują się w mediacji i rozwiązywaniu konfliktów, mogą współpracować ze szkołami, aby wprowadzić programy mediacji rówieśniczych. Te organizacje mogą szkolić uczniów jako mediatorów i dostarczać wsparcia szkole w procesie mediacji.

 

Ważne jest, aby wdrażanie mediacji rówieśniczych było zintegrowane z ogólną strategią szkoły dotyczącą zapobiegania przemocy i rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze powinny być opisane w statucie szkoły oraz programie profilaktyczno-wychowawczym. Wielu szkół podejmuje działania na wielu poziomach, obejmując szkolenia dla nauczycieli, programy edukacyjne dla uczniów i wsparcie społeczne, aby stworzyć środowisko sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów w sposób pokojowy i konstruktywny.

Oba dokumenty, statut i program profilaktyczno-wychowawczy, mają na celu stworzenie spójnej i systematycznej strategii profilaktyki w szkole. Opracowanie tych dokumentów może wymagać współpracy między nauczycielami, personelem szkoły, rodzicami i uczniami, aby zapewnić, że reflektują one potrzeby i wartości społeczności szkolnej.

Ważne jest, aby dokumenty te były regularnie monitorowane, oceniane i aktualizowane w zależności od zmieniających się potrzeb i warunków szkoły. Program profilaktyczno-wychowawczy i statut mogą również służyć jako podstawa do podejmowania działań i realizacji inicjatyw mających na celu promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów oraz tworzenie pozytywnego środowiska szkolnego.

Jakie są zasady mediacji rówieśniczych?

Zasady mediacji rówieśniczych mogą nieco się różnić od zasady mediacji dorosłych. Na uwagę zasługuje zasada poufności. Mediatorzy rówieśniczy powinni informować opiekuna mediatorów rówieśniczych (osobę dorosłą z grona pedagogicznego), jeżeli dowiedzą się w trakcie mediacji np. o przemocy, narkotykach, alkoholu.

Podstawowe zasady mediacji rówieśniczych to:

  1. Dobrowolność: Udział w mediacji rówieśniczej powinien być dobrowolny dla wszystkich stron konfliktu, zarówno dla uczniów, którzy mają konflikt, jak i dla mediatorów. Nikt nie powinien być zmuszany do uczestnictwa w mediacji.
  2. Neutralność i bezstronność mediatora: Mediatorzy rówieśniczy powinni pozostawać neutralni i bezstronni wobec konfliktu. Ich rolą jest pomaganie stronom konfliktu w znalezieniu wspólnego rozwiązania, a nie branie żadnej strony.
  3. Poufność: Wszystkie informacje i rozmowy podczas mediacji powinny być poufne. Uczestnicy mediacji powinni czuć się swobodnie w dzieleniu się swoimi myślami i uczuciami, wiedząc, że nie zostaną one ujawnione bez ich zgody.
  4. Szacunek i empatia: Wszystkie strony konfliktu powinny być traktowane z szacunkiem i empatią. Mediatorzy powinni tworzyć atmosferę bezpieczną i wspierającą, w której uczestnicy mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy.
  5. Aktywne słuchanie: Mediatorzy powinni aktywnie słuchać wszystkich stron konfliktu i pomagać im w porozumieniu się. Ważne jest, aby dać każdemu uczestnikowi możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć.
  6. Poszukiwanie rozwiązań: Celem mediacji rówieśniczych jest znalezienie wspólnego rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Mediatorzy pomagają uczestnikom w generowaniu i ocenie różnych pomysłów rozwiązania problemu.
  7. Bez przerywania i szanowanie czasu mówienia: W mediacjach rówieśniczych ważne jest, aby każdy uczestnik miał możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć bez przerywania. Mediatorzy powinni dbać o równy podział czasu mówienia i zapewnić, że wszyscy uczestnicy zostaną wysłuchani.

Te zasady mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego procesu mediacji rówieśniczych. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy byli świadomi tych zasad i respektowali je podczas mediacji.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Ugody zawierane w trakcie mediacji rówieśniczych oczywiście nie są zatwierdzane przez sąd ani żaden organ szkolny. Natomiast wymaga się, aby pomiędzy uczniami została zawarta krótka umowa o mediację i, jeżeli zostanie wypracowane porozumienie, to należy spisać ugodę. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z mediacji mogą zgłaszać się bezpośrednio do opiekuna mediatorów rówieśniczych lub bezpośrednio do mediatorów.
Warto pamiętać, że szkolny klub mediacji służy przede wszystkim stworzeniu warunków do rozwiązywania sporów rówieśniczych. Może być także przestrzenią do nauczania dzieci, nie tylko mediatorów rówieśniczych, miękkich umiejętności: jak komunikacja, wyrażanie myśli, nauka empatii, czy podstawy negocjacji.

Opiekun mediatorów rówieśniczych powinien ukończyć szkolenie z mediacji,

jeżeli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, zadzwoń.

tel. 530919513

Autor: dr Paweł Siejak, mediator

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *