RODO

Czy pracodawca może sprawdzać informacje na prywatnym profilu kandydata?

Czy pracodawca może sprawdzać informacje na prywatnym profilu kandydata lub pracownika, takie jak zainteresowania, preferencje polityczne czy sposób spędzania czasu wolnego?

 

Zgodnie z przepisami prawa pracy, w szczególności Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo gromadzić i przetwarzać pewne dane osobowe kandydata do pracy lub pracownika. Jednakże, istnieją określone ograniczenia dotyczące informacji zawartych na prywatnym profilu. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy mówi o danych osobowych, które pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Są to takie informacje jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W myśl art. 221 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia pracodawca może gromadzić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania określonej pracy lub na określonym stanowisku. Także art. 221 § 3 Kodeksu pracy daje pracodawcy prawo żądania dodatkowych danych osobowych od pracownika, takich jak adres zamieszkania, numer PESEL. Inne dane osobowe pracownika oraz dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny mogą być przetwarzane, jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Przepis art. 221 § 4 Kodeksu pracy umożliwia pracodawcy żądanie innych danych osobowych niż te wymienione w art. 221 § 1 i § 3, jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, takich jak przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych.

Przetwarzanie danych osobowych pracownika

Dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami (“ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (“ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”). 2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (“rozliczalność”).

 

ochrona danych warszawaNależy jednak pamiętać, że przeglądanie prywatnego profilu kandydata lub pracownika w celu uzyskania informacji o tym, jakie ma kontakty, zainteresowania, czy sympatie polityczne nie jest objęte wyżej wymienionymi przepisami i nie jest prawnie uzasadnione.
Problematycznym jest, jeżeli pracownik ma obowiązek godnego zachowania wynikający z pragmatyk zawodowych.

dr Paweł Siejak,
doradca w obszarze RODO, mediator
tel. 530919513

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *