RODO

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście umów: Kluczowe aspekty zgodności z RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście umów: Kluczowe aspekty zgodności z RODO

W dzisiejszym świecie cyfrowym, przetwarzanie danych osobowych jest codziennością, a zrozumienie prawnych podstaw takiego działania staje się kluczowe. W szczególności, gdy mowa o zawarciu i wykonywaniu umów, istotne jest, aby rozumieć, jakie przesłanki legalizują przetwarzanie danych osobowych. Omówmy, w jaki sposób art. 6 ust. 1 lit. b RODO reguluje tę kwestię.

Prawo pracy, RODO

Wykorzystywanie wizerunku pracownika do celów szkoleniowych

Wykorzystywanie wizerunku pracownika do celów szkoleniowych

W dobie rosnącej świadomości prawnej oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem zgodnego z prawem wykorzystania wizerunku pracowników oraz osób zewnętrznych w materiałach szkoleniowych. Zastosowanie w praktyce biznesowej wymaga zrozumienia i odpowiedniego zastosowania zarówno przepisów Kodeksu pracy, jak i RODO, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Mediacje i negocjacje, RODO

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO – Zalecenia EROD

Mediacja i RODO, czy idą w parze?

Motyw 131 RODO odgrywa kluczową rolę w kontekście ugodowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z tym motywem, polubowne rozwiązanie spraw jest postrzegane jako ważny instrument, który może być wykorzystywany przez organy nadzorcze w rozpatrywaniu spraw lokalnych. W szczególności, odnosi się to do sytuacji opisanych w artykule 56 ust. 2 RODO, które dotyczą przypadków, gdy organ nadzorczy główny i dotknięty organ nadzorczy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie, która dotyczy obu jurysdykcji.

Motyw 131 podkreśla, że rozporządzenie nie ogranicza wyraźnie możliwości ułatwienia rozwiązywania spraw lokalnych w sposób polubowny. Oznacza to, że organy nadzorcze mają pewną elastyczność w stosowaniu metod polubownego rozwiązywania sporów, aby osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron, zwłaszcza w przypadkach transgranicznych.

RODO

Zadania i status inspektora ochrony danych w placówce oświatowej

Zadania i status inspektora ochrony danych w placówce oświatowej

W dobie cyfryzacji edukacji i rosnącej świadomości o ochronie danych osobowych, rola inspektora ochrony danych (IOD) w placówkach oświatowych nabiera szczególnej wagi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO), każda szkoła ma obowiązek wyznaczenia IOD, który pełni kluczową rolę w zarządzaniu informacjami osobowymi uczniów i pracowników. Jakie są zadania i status inspektora ochrony danych w jednostce oświatowej?

RODO

System P1 – nowa era ochrony zdrowia w Polsce i kontrowersje wokół „Rejestru Ciąż”

System P1 – nowa era ochrony zdrowia w Polsce i kontrowersje wokół „Rejestru Ciąż”

W ostatnich latach polski system ochrony zdrowia doświadcza znaczących zmian, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji. Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie system P1, który ma na celu centralizację danych medycznych pacjentów. W ramach systemu P1, dane dotyczące wszelkich zdarzeń medycznych, w tym informacje o ciąży, będą obowiązkowo raportowane. Ten krok, mający usprawnić zarządzanie systemem opieki zdrowotnej, rodzi jednak poważne kontrowersje, szczególnie w aspekcie ochrony prywatności i autonomii pacjentów.

RODO

Zastrzeżenie PESEL – jak to zrobić?

Jak zastrzec numer PESEL?
Aplikacja mObywatel: najprostszym sposobem jest użycie aplikacji mObywatel. W aplikacji znajdziesz opcję “Zastrzeż PESEL”, gdzie możesz łatwo zrealizować zastrzeżenie.
Strona Obywatel.gov.pl: możesz również zastrzec swój PESEL poprzez oficjalną stronę rządową. Wymaga to uwierzytelnienia za pomocą e-Dowodu lub Profilu Zaufanego.
W Urzędzie Gminy, Poczcie lub banku: dla osób, które preferują bezpośredni kontakt lub nie mają dostępu do Internetu, możliwe jest osobiste złożenie wniosku w urzędzie gminy, na poczcie, lub w banku.
Przez pełnomocnika: w przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku, można to zrobić przez pełnomocnika, który stawi się w urzędzie gminy z odpowiednim pełnomocnictwem.

RODO

Kontrola trzeźwości pracowników a regulamin pracy

Każdy pracodawca, ma obowiązek uwzględnić w swoim regulaminie pracy możliwość kontroli trzeźwości pracowników, o ile zdecyduje się na jej wprowadzenie. Informacja o takiej kontroli musi być przekazana pracownikom z wyprzedzeniem. Co do pracy zdalnej, jej zasady powinny być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie